HIMACHAL DENTAL COLLEGE (SUNDER NAGAR)

UNDER THE AUSPICES OF SH. GIAN CHAND DHARAMVIR CHARITABLE TRUST

PG Students

Sr No. Name Father Name
1 Riya Bhardwaj
2 Anil Kumar
3 Kumari Karuna Sharma
4 Monika Kumari
5 Joginder Singh