Himachal Dental College

Under the Auspices of Dr. Puran Chand, Medical Charitable Trust

Landline : +911907267183

Student Admitted Year Wish List

Roll No. Student Name Human Anatomy Physiology (Awaited) Biochemistry Dental Anatomy
Attencence Up to Dec-2013 Attencence Up to Dec-2013 Attencence Up to Dec-2013 Attencence Up to Dec-2013
Theory % Practical % Marks % Theory % Practical % Marks % Theory % Practical % Marks % Theory % Practical % Marks %
1 Aadilpreet Singh  88 47 50       88 91 26 89.47 78.57 16
2 Akriti Khajuria 82 47 50       88 82 36 73.33 70 24
3 Akshay  Kumar 94 87 58       96 100 68 100 100 48
4 Akshita Sharma 65 40 20       79 91 10 75 92.8 8
5 Alika Soni 71 27 24       71 91 26 75 85.71 40
6 Anjula 76 40 10       88 100 6 80 85.71 32
7 Ankita 88 53 26       88 91 12 85 92.8 14
8 Ankush Kumar 71 47 50       79 91 52 75 85.71 34
9 Annanya Sharma 88 60 52       79 91 38 95 85.71 46
10 Anshika Malhotra 65 33 26       75 73 10 75 57.14 32
11 Aprajita Sharma 53 27 50       58 73 24 70 71.42 30
12 Aradhana Thakur  88 80 52       88 91 80 90 100 54
13 Arun Rana 88 53 50       83 100 36 95 92.8 52
14 Ashmita Sharma 94 60 24       100 100 28 100 100 46
15 Ayat Javid 59 33 12       79 91 Zero 73.68 78.57 26
16 Diksha Salathia 89 53 50       96 100 52 85 78.57 38
17 Eisthita Negi 94 53 30       79 91 28 85 92.8 36
18 Garima Sen 88 73 52       92 91 60 94.7 85.71 50
19 Harsh Thakur 71 27 Absent       75 82 Absent 84.2 85.71 Absent
20 Jagriti Parmar 76 47 50       79 91 52 70 85.71 24
21 Jaiya Jindal 88 60 34       88 91 24 70 78.5 42
22 Jyoti 88 67 50       92 91 28 100 92.8 40
23 Kavita 94 53 24       88 91 20 88.23 90.9 30
24 Kavya Singh 88 60 50       100 91 30 85 85.71 18
25 Komal 76 47 34       83 91 40 85 100 54
26 Madhav Jandial 59 33 18       83 91 8 66.67 75 30
27 Mamta Sharma 94 60 26       96 100 8 94.1 100 18
28 Megha Lalotra 94 67 32       96 100 50 94.73 92.8 38
29 Meghna Bajaj 82 40 26       88 91 24 89.47 92.8 26
30 Mohima Gupta 76 53 22       83 100 6 85.6 85.71 30
31 Monika Kumari 88 53 26       88 91 8 89.47 85.71 18
32 Navneet Sohal  94 93 60       100 91 52 100 92.8 52
33 Neha 82 67 32       92 91 58 94.73 85.71 42
34 Naha Sharma 76 47 28       92 91 24 84.2 85.71 38
35 Nidhi Sharma 76 53 26       83 82 4 86.67 81.81 20
36 Ovias Ahsan 71 27 10       75 73 zero 88.23 83.33 10
37 Pawna Kumari 82 53 22       79 82 16 73.68 78.57 44
38 Pooja Malhotra 94 100 68       100 91 50 100 100 26
39 Priyanka Dhiman 59 40 22       63 82 8 78.94 83.33 22
40 Ragini Gandotra 71 53 30       88 91 16 82.35 83.33 36
41 Rashmi Manhas 82 67 12       88 91 8 94.11 83.33 36
42 Reepuraj Singh 71 53 20       75 91 2 89.47 85.71 26
43 Rishika  94 53 16       88 91 2 94.44 92.8 24
44 Riya Gupta 88 47 50       79 91 56 78.94 71.42 36
45 Rupakshi Gupta 65 60 20       83 82 36 78.94 92.8 36
46 Rupali Gupta  82 53 50       92 82 58 84.1 85.71 42
47 Sakshi Vashistha 71 40 28       83 91 20 78.94 78.57 18
48 Sanjeewani Gurung 82 53 26       92 82 12 87.5 81.81 28
49 Shabnam  Akhouri 88 73 52       92 82 60 78.94 78.57 54
50 Shagun Mahajan 88 53 18       92 82 12 89.47 92.8 14
51 Shagun Rishi 82 67 32       88 91 20 84.21 78.57 42
52 Shivam Mahajan 88 47 20       83 91 10 89.47 85.71 34
53 Shubham Kaushal 94 53 50       100 91 14 100 100 40
54 Sonali Taggar 82 47 50       92 82 38 84 100 34
55 Sugnadhi Mahajan 59 33 28       88 82 32 64 86 28
56 Sumit Kumar 94 67 50       96 91 28 100 100 38
57 Surbhi Handa 59 40 10       67 73 6 53 65 50
58 Swinkey Sharma 82 93 64       96 91 56 85 93 50
59 Urvashi 76 40 12       92 91 12 88 84 28
60 Zuhaib Sabir Bhat 59 60 20       79 91 8 82 84 18